Logo QMS

Opolski Urząd Wojewódzki

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

  1. Dokonując rezerwacji wizyty w polu "Imię i nazwisko" należy wskazać dane osoby, której dotyczy złożenie wniosku/uzupełnienia/odcisków palców, odbiór karty pobytu/innych dokumentów.
  2. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.
  3. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać dane, o których mowa w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz adres email.
  4. W celu realizacji umówionej wizyty, należy przybyć do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą i pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
  5. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji. Spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością ponownej jej rezerwacji.
  6. Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja
  7. Godzina rezerwacji wizyty jest określona orientacyjnie. Rozpoczęcie obsługi może ulec nieznacznym zmianom, w zależności od zakończenia obsługi poprzedniego klienta.
  8. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (np. członkowie rodzin) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób ( w tym małoletnich dzieci). W przypadku składania wniosków o zezwolenie na pracę można złożyć maksymalnie do 5 wniosków dziennie. Na złożenie każdego z wniosków należy dokonać odrębnej rezerwacji na dzień i godzinę.
  9. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w tym, w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
  10. Wszelkie formy nieuprawnionej ingerencji w system rezerwacji wizyty, podobnie jak wszelkie przejawy obrotu rezerwacjami (w tym w celu czerpania korzyści materialnych lub niematerialnych) będą zgłaszane organom ścigania.
  11. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania klienta w sprawach cudzoziemców, dokonując rezerwacji internetowej należy podać dane osobowe mocodawcy, tj. osoby której dotyczy wniosek.
  12. Wskazanie nazwy firmy oraz numeru NIP  jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę.
  13. Dokonanie rezerwacji wizyty nie jest równoznaczne z zachowaniem terminu do złożenia wniosku w sprawach cudzoziemców, dotyczących legalizacji pobytu, przedłużenia zezwolenia na pracę oraz pobytu obywateli UE i członków ich rodzin.

  • INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu przy ul. Piastowskiej 14,45-082 Opole.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu pod adresem: iod@opole.uw.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
   (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
  7. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
   1. [] warunkiem internetowej rezerwacji wizyty i wynika z udzielonej zgody,

    [] dobrowolne, jednak niezbędne do internetowej rezerwacji wizyty; cofnięcie zgody uniemożliwi rezerwację wizyty.

  Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji, potwierdzam zapoznanie się z informacją o prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: