Logo QMS

Starostwo Powiatowe w Prudniku

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty można podać imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. 2016.119, s 1, – dalej RODO − wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Prudnickiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Prudnicki. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 1. Pole Nr rejestracyjny lub Nr VIN – Pole obowiązkowe( nr będzie wydrukowany na bilecie ) .
  Umówienie się do kolejki, umożliwia załatwienie sprawy tylko i wyłącznie związanej
  z pojazdem, którego dane zostaną podane podczas rezerwacji kolejki.

 

 

 1. Przybędę do Urzędu co najmniej 5 minut przed planowana wizytą i pobiorę bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego. 

     Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

 1. Jeden bilet uprawnia do załatwienia jednej sprawy.

Kontynuując akceptuję regulamin rezerwacji.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  informujemy, że: 

 1. Administrator danych osobowych

Starostwo Powiatowe w Prudniku z siedzibą, przy ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik jest Administratorem Państwa danych osobowych jest

 1. Inspektor Ochrony Danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-mail iod@powiatprudnicki.pl; telefon: +48 733508806; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.  Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Państwa.

 1.  Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 1. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty podajesz imię, nazwisko, telefon oraz adres email. Są to dane dla ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z klientem.
 2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt, poprzez kliknięcie przycisku kontynuuj.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji w celu realizacji procesu Internetowej Rezerwacji Wizyt. 

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem.

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przechowywania danych 

Państwa  dane osobowe będą przechowywane przez okres miesiąca po terminie wyznaczonej wizyty w urzędzie. 

VII. Odbiorcy danych

Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu :

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. e) prawo do przenoszenia danych;
 6. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyty. Nie podanie tych danych uniemożliwi dokonania rezerwacji wizyty w urzędzie. 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

XII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

 

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: