Logo QMS

Powiat Średzki

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

 •  
 •  
 •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Bez danych

Możesz już utworzyć anonimową rezerwację, zaznaczając "Nie jestem robotem" i klikając przycisk "Rezerwacja anonimowa".

Otrzymasz kod rezerwacji, który wpiszesz do systemu rezerwacji po przyjściu na umówione spotkanie.


Jednak jeśli chciałbyś otrzymać powiadomienie email i kod QR do kalendarza w telefonie wybierz poniżej "Kontynuuj" i wypełnij formularz danych

Rezerwacja anonimowa

Regulamin

Regulamin rezerwacji

W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać adres e-mail. Są to dane podawane w celu ułatwienia kontaktu pracowników Urzędu z interesantem.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej jest Starosta Średzki, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, tel. 61 285 80 51, e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: iod@powiatsredzki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty  upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. sądy);
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora (np.: podmiotom serwisującym aplikacje i systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe)
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jest obowiązkowe. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 2. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że wynika ten obowiązek z przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.
 4. Osoba rezerwująca termin oświadcza, że przybędzie do Urzędu co najmniej 10 minut przed planowaną wizytą, pobierze bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego i jest świadoma, że nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Kontynuując potwierdzam zaznajomienie się z powyższym regulaminem i akceptuję jego treść.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: