Śląski Urząd Wojewódzki - Bielsko-Biała

Internetowa rejestracja do kolejki

W celu ustalenia wizyty wypełnij kolejne pola formularza

Kolejka

Wybierz kolejkę:

  •  
  •  
  •  

Data i czas

Wybierz datę i godzinę wizyty:

Regulamin

Regulamin rezerwacji:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rezerwacji wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Pani/Pana dane osobowe będą usunięte na drugi dzień po ustaniu celu przetwarzania.

Dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą profilowane.

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Śląski – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice.

Wojewoda Śląski wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pod numerem telefonu 32 207 79 75 lub poprzez e-mail: iod@katowice.uw.gov.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te mogą być ograniczone zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 2016 Nr 119].

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rezerwacji wizyty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi realizację rezerwacji terminu wizyty.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Ważne!

  1. Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną (poprzez wpisanie otrzymanego kodu na ekranie biletomatu) spowoduje anulowanie rezerwacji.
  2. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, której dane znajdują się w rezerwacji. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą, czy odstępowanie rezerwacji innej osobie (w szczególności w zamian za korzyści majątkowe lub inne).
  3. Rezerwacja wizyty dla grupy osób (członkowie rodzin, grupy pracownicze) wymaga uzyskania osobnych rezerwacji dla każdej z osób (w tym małoletnich).

 Kontynuując potwierdza Pani/Pan zaznajomienie się z powyższą klauzulą i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a także przyjmuje do wiadomości zapisy regulaminu.

Dane klienta

Podaj informacje dodatkowe: